Word lingerie styliste! We zoeken dringend voltijdse en deeltijdse verkoopmedewerkers.

Verkoopsvoorwaarden

De gebruiker wordt verzocht onderhavige verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens tot een bestelling over te gaan. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan.

Vijgeblad is lid van BeCommerce. Dit betekent dat onze website door een onafhankelijke organisatie gecontroleerd wordt op het respecteren van de Becommerce gedragscode. De BeCommerce gedragscode beschermt uw belangen als consument. De gedragscode is beschikbaar op de volgende website www.becommerce.be

1. Over definities en de toepassing van deze voorwaarden

De webshop www.vijgeblad.be is een initiatief van:

HET VIJGEBLAD BV (Cfr. “VIJGEBLAD”, “wij” of “ons”)

Kwadeweg 5A

B-9940 Evergem

België

Ondernemingsnummer: 0467.243.555

BTW-nummer: BE 467.243.555

E-mail: klantendienst@vijgeblad.be

Telefoon: +32 9 335 50 03

De overige begrippen in deze verkoopsvoorwaarden dienen als volgt worden verstaan:

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met VIJGEBLAD in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten op VIJGEBLAD niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. (Cfr. “je” of ‘”jouw”)

‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

‘Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.

‘Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Via de Webshop verkoopt Vijgeblad lingerie en badmode voor dames en heren.

Zodra je, als Koper, iets bij ons koopt of hebt gekocht, dan zijn deze Verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing. Met andere woorden, vanaf het ogenblik dat je van de website www.vijgeblad.be gebruik maakt, gaat dit met een stilzwijgende aanvaarding van deze Verkoopsvoorwaarden gepaard. Het is dus belangrijk om bij elke aankoop deze Verkoopsvoorwaarden erop na te slaan, zo kom je in de toekomst niet voor verrassingen te staan en krijg je een beeld van wat wij van je verwachten en wat wij je bieden/garanderen. Goede afspraken maken immers goede vrienden, toch?

Het voorgaande geldt niet indien er sprake is van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming én indien deze uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen kunnen enkel plaatsvinden ter vervanging/aanvulling van de clausules waarop deze betrekking hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

Wij hebben het recht om deze Verkoopsvoorwaarden, op welk ogenblik ook, te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande bestellingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

2. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

Wij gaan zeer zorgvuldig te werk bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, hierin begrepen de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van onze partners en leveranciers. Daarnaast gaat onze aandacht uit naar het plaatsen van foto’s ter illustratie van de producten, in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. In uitzonderlijke gevallen kunnen bepaalde, niet-substantiële karakteristieken van een product bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website.

Ieder aanbod op onze website wordt gezien als een uitnodiging naar jou toe, de Koper, om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij beschikken over de mogelijkheid om specifieke voorwaarden te koppelen aan een bepaald aanbod, zoals bv. een beperkte geldigheidsduur. Uiteraard zorgen wij ervoor dat dergelijke specifieke voorwaarden op voorhand uitdrukkelijk worden gecommuniceerd.

Indien je interesse wordt opgewekt door het aanbod en je een product wil aanschaffen, dan dien je dit te doen via de online ordermethode. Deze aankoop heeft ten aanzien van jou een bindend karakter. Wij zullen, uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na het order, contact met jou opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail gebeuren naar het e-mailadres dat eerder door jou werd opgegeven. Deze orderbevestiging wordt beschouwd als het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

Wij kunnen beslissen om geen bevestiging te sturen, of we kunnen zelfs het productorder weigeren via een uitdrukkelijke verklaring. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zullen wij jou hierover uitvoerig inlichten en eventueel een passend vervangend product voorstellen. Indien wij het productorder uitdrukkelijk weigeren of indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven, dan zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. Je beschikt, als Koper, niet over het recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel, erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Wij kunnen gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover we beschikken, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen.  Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentieel bewijsvereiste.

3. Onze prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Jij bent de prijs verschuldigd die wij je in onze bevestiging (conform artikel 2 van deze voorwaarden) hebben meegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen wij ook na de totstandkoming van de overeenkomst corrigeren. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Als je een klacht neerlegt, dan heeft dit geen schorsing van jouw betaling tot gevolg.

Wij hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van  veranderingen in de BTW-tarieven, dan zal deze wel aan jou worden aangerekend.

Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.

Samenvattend garanderen wij jou een transparant prijsbeleid. Wij staan je dan ook graag te woord mochten er hierover onduidelijkheden bestaan.

4. Betaling

De prijs die jij als klant betaalt, is de prijs zoals vermeld op onze site op het tijdstip van jouw bestelling. Voor de betaling kan je kiezen uit verschillende betaalmethoden: Bancontact, VISA, Mastercard, PayPal, iDEAL,…

Uitzonderlijk kan er ook betaald worden met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen…).  Indien via de onlineshop wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatisch terugbetaling mogelijk. Je kan steeds met ons contact opnemen om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te verkrijgen. Bij betaling met een voucher in een fysieke winkel, kan het verschilbedrag wel worden terugbetaald.

Zodra wij jouw betaling goed hebben ontvangen, gaan wij over tot de verwerking en levering van jouw bestelling. Wij nemen bovendien alle redelijke maatregelen om de veiligheid van jouw online transacties te garanderen. Dit doen we door gespecialiseerde partijen in te schakelen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

Indien je ervoor kiest om via overschrijving te betalen, kunnen wij jouw bestelling natuurlijk pas verwerken van zodra wij het volledige bedrag correct hebben ontvangen. Om jou even de tijd te gunnen om het gevraagde bedrag over te schrijven, houden wij jouw bestelling voor een periode van vijftien (15) dagen opzij. Wanneer wij deze betaling niet binnen deze periode hebben ontvangen, vervalt jouw bestelling en zal je een nieuwe bestelling moeten plaatsen indien je het gewenste product nog steeds wilt aankopen.

Jouw overschrijving gebeurt aan de hand van onderstaande gegevens:

HET VIJGEBLAD BV

Kwadeweg 5A

B-9940 Evergem

België

BANK KBC EVERGEM

IBAN BE10 7310 41053304

BIC KREDBEBB

Onze facturen betaal je ten laatste vijftien (15) kalenderdagen na datum van aanrekening. Indien dit niet gebeurt, dan ontstaat een interest van 8,5% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag. Dit van rechtswege en zonder aanmaning.

5. Levering

Klanttevredenheid staat bij ons centraal, waardoor wij jouw bestelling steeds spoedig en met de nodige zorg verwerken. De leveringstermijn bedraagt minimaal één (1) werkdag en maximaal dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland, en minimaal twee (2) werkdagen en maximaal dertig (30) kalenderdagen in andere landen, tenzij je uitdrukkelijk akkoord gaat met een langere termijn. 

Jij kan de overeenkomst slechts beëindigen indien wij er niet in slagen om binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging garanderen wij spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug te vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Voor de  snelle levering van jouw bestelling doen wij beroep op betrouwbare externe partijen, nl. Bpost, DPD, PostNL,... Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen of bestellingen die onderweg verloren geraken door derden, onvoorziene omstandigheden of overmacht. Indien jouw bestelling niet geleverd wordt, vragen wij dit weliswaar onmiddellijk na bij de vervoerder. Doordat dit proces meerdere dagen in beslag neemt, kan in tussentijd niet overgegaan worden tot terugbetaling of een nieuwe verzending.

Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om de bestelling op te gaan halen in één van onze winkels. Ook in dit geval dien je het totaalbedrag op voorhand te betalen.

6. Gebreken & Klachten

Je hebt als Koper recht op herstel indien je een gebrek vaststelt in de levering van de gekochte zaken. Als Consument geniet je bovendien van de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. Je kan natuurlijk geen beroep doen op jouw garantierecht indien je op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

De garantie is niet van toepassing op:

Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan de goederen, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.

Indien je bij de levering van de gekochte zaken vaststelt dat er sprake is van zichtbare gebreken, kan je een klacht indienen via het formulier dat je terugvindt onze website, www.vijgeblad.be. Wanneer jij binnen de zeven (7) dagen na levering het klachtenformulier aan ons overmaakt waarin je uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd omschrijft wat het gebrek juist inhoudt, zoeken wij zo snel mogelijk naar een gepaste oplossing.

Vervolgens stuur je ons de gebrekkige producten terug naar het vermelde adres. De terugzending gebeurt steeds op eigen risico en eigen kosten. We raden dan ook sterk aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) kalenderdagen na melding van het gebrek.

Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht zal je niet gerechtigd zijn om de goederen terug te sturen naar onze winkel. Wanneer je klacht wel aanvaard wordt, heb je in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Wij zullen slechts tot terugbetaling overgaan indien deze reparatie of vervanging voor jou niet meer hetzelfde voordeel oplevert. Indien je denkt dat dit van toepassing is op jouw situatie, vragen wij ook dit op duidelijke en op gegronde wijze naar ons toe te communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt, kan nooit groter zijn dan het aankoopbedrag.

Wanneer de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet werd voldaan, zullen wij beslissen om deze producten terug te sturen. De terugzending zal wel op jouw kosten gebeuren.

Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform:  https://ec.europa.eu/consumers/odr

7. Preventie namaak

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het meldpunt meldpunt.belgie.be/meldpunt.

8. Herroepingsrecht

8.1 Wanneer heeft de consument een herroepingsrecht?

Je beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht.

Als je, als consument, niet tevreden bent over ons product, kan je binnen de 14 kalenderdagen na aankoop toch nog afzien van de aankoop. Een reden hoef je daarvoor niet op te geven en enige vergoeding is hiervoor niet nodig. Wij horen uiteraard wel graag je feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als je op een juiste manier dit recht gebruikt (zie de regels hieronder), betalen wij je zo snel mogelijk terug. Dit zal maximaal veertien (14) kalenderdagen in beslag nemen. In principe betalen wij je terug met hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee je oorspronkelijk hebt betaald, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere regeling. Sowieso worden er ook voor deze terugbetaling geen kosten aangerekend, behalve indien je voor een andere leveringswijze hebt gekozen dan de standaard-leveringswijze. Enkel deze eventuele bijkomende kosten worden niet terugbetaald.

Uitzonderlijk heb je geen herroepingsrecht:

  • Bij dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en indien je hebt erkend dat je je herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)
  • De levering van volgens je eigen specificaties vervaardigde goederen of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)

8.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

Als je het herroepingsrecht wil gebruiken, moet je dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan ons meedelen. Deze mededeling moet gebeuren binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop je de producten ontvangt.

In je mededeling moet je volgende zaken zeker vermelden om te bewijzen dat je het herroepingsrecht kan gebruiken:

  • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
  • Jouw naam en adres;
  • Jouw handtekening;

Vervolgens stuur je ons zo snel mogelijk de producten terug waarover je niet tevreden bent. Doe je dit binnen de veertien (14) kalenderdagen en door gebruik te maken van een erkende vervoerder, dan zit je goed. De kosten en het risico van de terugzending draag je zelf. Graag ontvangen wij daarbij het bewijs van terugzending, zodat wij kunnen overgaan tot terugbetaling.

Indien de producten zijn aangetast, en deze aantasting te wijten is aan het abnormaal behandelen van de goederen, dan kunnen wij besluiten om verhoudingsgewijs minder terug te betalen dan de aankoopprijs om vervolgens deze waardevermindering te compenseren.

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan wordt, kan je in principe geen gebruik maken van dit herroepingsrecht. In dat geval zullen wij de goederen naar jou terugsturen. Dit zal gebeuren voor jouw rekening en op jouw risico. Wanneer dit het geval is, zullen wij onze motivatie duidelijk naar jou toe communiceren.

9. Overmacht

Indien wij door omstandigheden buiten onze wil, volledig of gedeeltelijk verhinderd zijn om onze verplichtingen naar jou toe na te komen, is er sprake van overmacht. Enkel in dit uitzonderlijk geval zijn wij niet verplicht om onze verbintenissen naar jou toe na te komen. Wij schorten onze verplichtingen op zolang deze overmacht aanhoudt, maar proberen dit uiteraard steeds tot een minimum te beperken.

10. Intellectuele eigendom

Wij behouden uiteraard alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten die met onze producten en handelsnamen te maken hebben. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendomsrechten. Ook octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten kunnen hieronder vallen. Je mag als koper dan ook geen gebruikmaken van en/of wijzigingen aanbrengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, behalve indien je het gewijzigde product louter privé gebruikt.

11. Verwerking persoonsgegevens

Om bij ons bestellingen te kunnen plaatsen, is het noodzakelijk dat je een aantal persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft. Als deze gegevens ontbreken, wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op onze huidige Verkoopsvoorwaarden. In ruil daarvoor garanderen wij dat je persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, die je kan raadplegen via onze website.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Verkoopsvoorwaarden zal VIJGEBLAD alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI).

De bevoegde rechtbanken zijn deze van het gerechtelijk arrondissement waar wij onze zetel hebben, behalve wanneer een andersluidende dwingende bepaling van toepassing is.

Als Consument heeft u ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Voor meer informatie hierover: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

Verkoopsvoorwaarden.pdf