Deelnemingsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. De wedstrijd “Win een lingeriesetje t.w.v. 125 euro” (hierna ‘de wedstrijd’) is een wedstrijd zonder aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Het Vijgeblad BVBA (hierna ‘de organisator’), met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Kwadeweg 5A, en is onderhevig aan de voorwaarden in dit reglement vervat en het Belgische recht.
 2. De wedstrijd loopt van 1 september 2017. Vanaf dat moment start de invoer van de e-mailadressen en de registratie van de winnaars. De einddatum is 31 december 2017.
 3. De wedstrijd loopt op de website van Het Vijgeblad via de website www.vijgeblad.be en is uitgewerkt in het Nederlands.
 4. De deelneming aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon dewelke de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, met uitzondering van de organisatoren, van personeelsleden van Het Vijgeblad en met uitzondering van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.
 5. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd, de bloed- en aanverwanten in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten.
 6. De deelname is persoonlijk. Elke deelnemer kan maar eenmaal deelnemen aan deze wedstrijd met één e-mailadres.

 Artikel 2: Persoonsgegevens

 1. Om deel te nemen aan de wedstrijd wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (voornaam, familienaam, e-mailadres en persoonlijke code) in te geven.
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. Indien deze gegevens niet met de realiteit overeenstemmen kunnen de organisatoren noch enige andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
 4. Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief geef je uitdrukkelijk toestemming aan de organisator om je promotionele e-mails te sturen. Je kunt op elk ogenblik beslissen dat je geen e-mails meer wenst te ontvangen door je af te melden via een link onderaan elke nieuwsbrief.

Artikel 3: Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. De wedstrijd loopt van 01/09/2017 tot en met 31/12/2017.
 2. De wedstrijd is toegankelijk via de website www.vijgeblad.be.
 3. Voor een geldige deelname moet de deelnemer zijn geldig werkend e-mailadres intikken in het wedstrijdformulier op de website.

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars

 1. Elke 125ste die een geldig uniek werkend e-mailadres registreert wint een een lingeriesetje ter waarde van 125 euro in de vorm van een Vijgeblad lingeriebon t.w.w. €125. De telling start bij ontvangst van de eerste geldige inschrijving.
 2. In het begin van elke maand worden de winnaars van de vorige maand persoonlijk op de hoogte gebracht via een e-mailbericht. De winnaars worden dan eveneens bekendgemaakt op de website.
 3. Winnaars moeten binnen 30 dagen aanspraak maken op hun prijs, anders vervalt deze, in casu binnen de 30 dagen hun lingeriebon afhalen.
 4. Indien de lingeriebon buiten de schuld van de organisator niet binnen de 30 dagen is afgehaald door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van de organisator.

Artikel 5: Prijzen

 1. De te winnen prijzen zijn de volgende: een lingeriesetje ter waarde van 125 euro in de vorm van een Vijgeblad lingeriebon t.w.w. €125. De prijzen worden uitgereikt in Euro.
 2. De prijzen kunnen enkel en alleen worden ingeruild in een Vijgeblad lingeriewinkel in Evergem, Mariakerke of Destelbergen of op de webshop www.vijgeblad.be. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 3. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de organisator.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Het Vijgeblad en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
 2. Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidige deelnemingvoorwaarden in zonder enig voorbehoud.

Artikel 7: Rechten Het Vijgeblad

 1. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. De organisator behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de organisator daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
 3. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem zich zou kunnen voordoen met de genoemde websites of met de computerprogrammering.

Artikel 8: Contact

 1. De deelnemers die een kopij van huidige deelnemingsvoorwaarden wensen te ontvangen dienen bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar: “Wedstrijd lingeriesetje 125 euro” , Het Vijgeblad BVBA, Kwadeweg 5A, B-9940 Evergem of naar wedstrijd@hetvijgeblad.be.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle acties

Weet altijd alles eerst over de nieuwe lingerietrends en al onze acties. Schrijf je nu in voor de Vijgeblad nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van alle acties

Weet altijd alles eerst over de nieuwe lingerietrends en al onze acties. Schrijf je nu in voor de Vijgeblad nieuwsbrief!

Inschrijven